Dołącz do naszej bazy kandydatów

Informacje wprowadzające [zwiń/rozwiń]
I. Informacje wprowadzające
Pana/Pani dane osobowe (dalej zwane Danymi podstawowymi) zamieszczane w formularzu aplikacyjnym do „Bazy Kandydatów” i dołączonych do formularza dokumentach – wymagane przez Kodeks pracy lub przez  inne ustawy szczegółowe (według wymogów ogłoszenia) – przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
Pozostałe dane osobowe – (dalej zwane Danymi dodatkowymi),  tj. dane osobowe takie jak np. Pana/Pani wizerunek lub przedstawione w dokumentach zainteresowania, przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraża Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie Danych dodatkowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.
W związku z powyższym, jeżeli nie chce Pan/Pani, abyśmy w ramach rekrutacji, przetwarzali Dane dodatkowe prosimy o ich nie umieszczanie w przesyłanych dokumentach.
Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowana umożliwieniem nam wykorzystania Pana/Pani zgłoszenia rekrutacyjnego w przyszłych rekrutacjach, prosimy o udzielenie nam stosownej zgody – zamieszczonej w końcowej części formularza. Wyrażenie tej zgody, jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia/nawiązania współpracy).
Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowana elektronicznym procesem obsługi zatrudnienia/współpracy za pośrednictwem Portalu LeasingTeam „HRM” prosimy
o udzielenie nam  stosownej zgody – zamieszczonej w końcowej części formularza. Portal LeasingTeam „HRM” jest systemem wspierającym obsługę kadrowo-administracyjną pracowników i współpracowników Grupy LeasingTeam. Portal zapewnia bieżący dostęp m.in.
on-line do danych pracownika/kandydata na pracownika, pracownika tymczasowego/kandydata na pracownika tymczasowego, zleceniobiorcy/kandydata na zleceniobiorcę i/lub współpracownika/kandydata na współpracownika oraz pozwala na sprawną obsługę wniosków urlopowych, ewidencję absencji, ewidencję czasu pracy, dostęp do zaświadczeń o zatrudnieniu, pasków płac, deklaracji PIT. Wyrażenie przedmiotowej zgody, jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

II. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym oraz załączonych przez Pana/Panią dokumentach są następujące spółki z grupy LeasingTeam (dalej zwane Grupą LeasingTeam lub Współadministratorami):
1) „LeasingTeam” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa,
KRS: 0000246710, ,
2) LeasingTeam Professional sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7,
02-677 Warszawa, KRS: 0000397410,  
3) „LeasingTeam Provider” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7,
02-677 Warszawa, KRS: 0000283892,
4) LeasingTeam Outsourcing sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7,
02-677 Warszawa, KRS: 0000344462,
5) LeasingTeam Brand Management sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7,
02-677 Warszawa, KRS: 0000550844,
6) IT LeasingTeam sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa,
KRS: 0000570690,
7) CPC Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kurkowej 12, 50-210 Wrocław, KRS: 0000406397,
8) CPC Consulting Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
z siedzibą przy ul. Kurkowej 12, 50-210 Wrocław, KRS: 0000413057,
9) Go West & Co. sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa,
KRS: 0000458891,
10) Ananke Business Communication sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Taśmowej 7,
02-677 Warszawa, KRS: 0000391152,
11) Finance B2B sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa,
KRS: 0000333620,
12) BPOTeam sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa,
KRS: 0000536772,
13) LeasingTeam GmbH z siedzibą w Mönchengladbach,  przy ul. Nobelstraße 3-5, 41189 Mönchengladbach, wpisana do niemieckiego rejestru handlowego pod numerem: HRB 17625,
14) ONCA sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa,
KRS: 0000639722,

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy ww. spółkami Grupy LeasingTeam uzgodniliśmy m.in. zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO przez poszczególne spółki, w tym w szczególności uzgodniliśmy, że:

1) ONCA sp. z o.o. jest spółką wiodącą w modelu współadministrowania, która odpowiada za bieżące zarządzanie danymi osobowymi, ich ochronę oraz ich aktualizację.
Ponadto, sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Grupie LeasingTeam. W szczególności ONCA sp. z o.o. jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Panu/Pani wykonywania przysługujących Panu/Pani praw opisanych poniżej. Niezależnie od tego ustalenia może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec każdego ze Współadministratorów.
ONCA sp. z o.o. zajmuje się dostarczaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, nadawaniem/odbieraniem uprawnień do systemów wykorzystywanych przez Współadministratorów, przechowywaniem danych, implementowaniem zabezpieczeń technicznych, obsługą serwerów oraz tworzeniem kopii zapasowych.
ONCA sp. z o.o.  odpowiada również za obsługę programu Portal LeasingTeam „HRM” który jest autorskim systemem wspierającym obsługę kadrowo-administracyjną pracowników i współpracowników. Portal zapewnia bieżący dostęp on-line do danych pracowników i współpracowników oraz pozwala m.in. na sprawną obsługę wniosków urlopowych, ewidencję absencji, ewidencję czasu pracy, dostęp do zaświadczeń o zatrudnieniu, pasków płac, deklaracji PIT.
2) LeasingTeam sp. z o.o.,  LeasingTeam Professional sp. z o.o., „LeasingTeam Provider” sp. z o.o., LeasingTeam Outsourcing sp. z o.o., LeasingTeam Brand Management sp. z o.o., IT LeasingTeam sp. z o.o., CPC Consulting Group sp. z o.o., CPC Consulting Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Go West & Co. sp. z o.o., Ananke Business Communication sp. z o.o., Finance B2B sp. z o.o., BPOTeam sp. z o.o., LeasingTeam GmbH, ONCA sp. z o.o. odpowiadają za prowadzone bieżące i przyszłe procesy rekrutacje oraz za związane z tym procesy zatrudnienia oraz podjęcia współpracy z osobami fizycznymi, które złożyły aplikację celem znalezienia pracy/podjęcia współpracy.  
3) LeasingTeam Brand Management sp. z o.o. odpowiada za marketing oraz promocję produktów i usług Grupy LeasingTeam, w tym za realizację usług marketingu bezpośredniego.


III. Dane kontaktowe.
Współadministratorzy wyznaczyli jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych.
Jeżeli chciałby Pan/Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres daneosobowe@leasingteam.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres:
Grupa LeasingTeam, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,  
z dopiskiem „Dane osobowe”.

IV. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?

1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów,
z uwzględnieniem podziału obowiązków wskazanego powyżej, w celu realizacji procesu rekrutacji  na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu, przy czym:
a. w odniesieniu do Danych podstawowych podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej ,,RODO”, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
b. w odniesieniu do Danych dodatkowych podstawę prawną przetwarzania stanowi Pana/Pani zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
W przypadku udzielenia przez Pana/Panią zgody na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach przyszłych rekrutacji stanowi Pana/Pani zgoda (podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów, z uwzględnieniem podziału obowiązków wskazanego powyżej, w celu realizacji i obsługi procesu zatrudnienia, na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu, przy czym:
a. w odniesieniu do pracowników/współpracowników – w celu wykonywania umowy z pracownikiem/współpracownikiem podstawa prawna: art. 221 § 2 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
c. w odniesieniu do pracowników/pracowników tymczasowych/zleceniobiorców/współpracowników w celu obsługi Portalu LeasingTeam „HRM” na podstawie udzielonej zgody  - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
d. w zakresie bieżącej działalności Współadministratorów: zarządzania rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby Współadministratorów związanych  
z  przedmiotem  ich  działalności, rozpatrywania reklamacji, raportowania, prowadzenia administracji, archiwizacji danych, zgłoszeń/korespondencji w formie papierowej i elektronicznej (w tym skanowanych), zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia (podstawa  prawna:  prawnie  uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f RODO);
e. w zakresie realizacji celów marketingowych - na podstawie udzielonej zgody (podstawa  prawna:  art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

V. Prawo cofnięcia zgód
Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Danych dodatkowych lub zgodę na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji, przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do cofnięcia którejkolwiek (lub obu) zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w Portalu LeasingTeam „HRM” celem obsługi portalu przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na udostępnianie danych osobowych  dla celów rekrutacyjnych, nawiązania stosunku pracy lub współpracy, kontrahentom Współadministratorów przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W razie cofnięcia danej zgody dane objęte daną zgodą przetwarzane na jej podstawie zostaną niezwłocznie usunięte.

Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na przesyłanie przez spółki wchodzące w skład Grupy Leasingteam informacji marketingowej w tym aktualnych ofert pracy związanych z przyszłymi rekrutacjami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej e-mail) przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na przesyłanie przez spółki wchodzące w skład Grupy Leasingteam informacji marketingowej w tym aktualnych ofert pracy za pośrednictwem komunikacji telefonicznej tj. poprzez sms i telefon przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.


Zgodę lub zgody można cofnąć poprzez napisanie do nas wiadomości e-mail na adres daneosobowe@leasingteam.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres:
Inspektor Ochrony Danych Grupy LeasingTeam, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,  
z dopiskiem „Dane osobowe”.

VI. Okres przetwarzania
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji. Dane osobowe  przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje  przetwarzane będą przez okres 3 lat, od daty  jej pozyskania.
W razie cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę - dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Dane osobowe przetwarzane w związku z zatrudnieniem lub podjęciem współpracy będą przetwarzane prze okres wymagany lub przyzwolony przepisami prawa.

Wykorzystywane dane osobowe w ramach Portalu LeasingTeam „HRM” będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

VII. Odbiorcy danych
Przewidywane kategorie odbiorców danych: kontrahenci Współadministratorów, dostawcy usług IT takich jak hosting, dostawcy systemów informatycznych, dostawcy systemów księgowych.
VIII. Profilowanie
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie której dane dotyczą, w szczególności poprzez analizę lub prognozę wykształcenia osoby, osobistych preferencji związanych z zatrudnieniem lub podjęciem współpracy oraz doświadczenia zawodowego. Stosowane profilowanie nie  prowadzi  do automatycznego  podejmowania  decyzji  odnośnie  udziału w  procesie rekrutacji.
Profilowanie  w  tym  celu  wykonywane jest w  oparciu  o  prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO), polegający na wyszukiwaniu  i  grupowaniu  kandydatów,  którzy  najlepiej  pasują  do  określonego stanowiska pracy lub modelu współpracy (np. z uwagi na posiadane wykształcenie czy doświadczenie zawodowe).
W każdym momencie posiada Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzanych danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). W sytuacji wniesienia sprzeciwu i uznania go za zasadny dane osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) zostaną usunięte.

IX. Inne
Przysługuje Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także - wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani osobowych w prawnie  uzasadnionym interesie Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO - prawo sprzeciwu.
Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Informuję, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Współadministratorzy nie będą podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.